sanstha_logo
KISAN VIDYA PRASARAK SANSTHA
TRUSTEE AND MANAGEMENT BODY
Untitled
Tusharji_2
Dr. Tushar V. Randhe
president
Nishant_Randhe
mr. nishant V. Randhe
SECRETARY
Aashatai
mrS. ASHATAI V. Randhe
TREASURER

LIST OF HONORABLE MEMBERS

M&Team